Statut

STATUT

Tekst jednolity

 

Rozdział  I

 

Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Stowarzyszenie o nazwie:  Stowarzyszenie „ Bliżej  ciebie” przy Zespole Szkół

     Specjalnych w Świdnicy zwanym dalej stowarzyszeniem jest dobrowolnym

     zrzeszeniem osób  działających w interesie i na rzecz osób niepełnosprawnych.

 2. Skrócona nazwa Stowarzyszenia : „ BLIŻEJ CIEBIE”.    

 3. Stowarzyszanie jest organizacją społeczną działającą na podstawie Ustawy 

     z dnia 07 kwietnia 1989 r.  - Prawo o stowarzyszeniach  oraz niniejszego Statutu.

 4. Stowarzyszenie  posiada osobowość prawną.

 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

 

§ 2

1.  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Świdnica.

2.  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.     

3.  Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi

     organizacjami o tym samym lub podobnym  profilu działania.

4.  Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji

     o  podobnych celach działania ale wyłącznie na zasadach pełnej autonomii.

5.  Stowarzyszenie na mocy uchwały Zarządu może powoływać sekcje tematyczne.

 

§ 3

1. Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania

    działań wychowawczo – opiekuńczych , edukacyjnych i rehabilitacyjnych wobec osób

    niepełnosprawnych i ich rodzin.

   

§ 4

1. Stowarzyszenie używa odpowiednich  pieczęci.

2. Stowarzyszenie może ustanowić odznaki, medale i tytuły honorowe, które będą

    przyznawane osobom  fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym w realizacji

    jego  celów statutowych.

3. Stowarzyszenie  może  używać  wyróżniającego  je znaku  graficznego „loga”,

    który  wraz  z  nazwą  korzysta  z  ochrony  prawnej.

 

§ 5

1.  Stowarzyszenie może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach  

     służących  realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych

     przepisach.

2.  Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego w rozumieniu Ustawy  z dnia

     24 kwietnia 2003 r. o działalności   pożytku  publicznego i wolontariacie, status ten

     uzyskuje z chwilą  wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Działalność Stowarzyszenia  w rozumieniu przepisów Ustawy o działalności  pożytku

     publicznego i wolontariacie jest  działalnością odpłatną i  nieodpłatną.

    Działalność ta  wymaga  rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym

    określenie przychodów,  kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów

    o rachunkowości.

4. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

    Może również zatrudniać pracowników do prowadzenia działalności statutowej.

5. Zakres działalności statutowej odpłatnej, statutowej nieodpłatnej i działalności

    gospodarczej określa Zarząd swoją uchwałą.

 

 

 

Rozdział II

 

Cele i zasady działania Stowarzyszenia.

 

§ 6

 Cele statutowe Stowarzyszenia to:

1.Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków przestrzegania

   wobec nich praw człowieka.

2.Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób

    niepełnosprawnych i dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających

    z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Wielokierunkowa rehabilitacja  osób niepełnosprawnych.

4.Pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych oraz  reprezentowanie ich interesów.

5.Działania na rzecz aktywnego i godnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu

   społecznym.

6.Promocja i organizacja wolontariatu.

7.Działania wspomagające rozwój wspólnot, społeczności szkolnej.

8.Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy

   między społeczeństwami.

9. Ochrona i promocja zdrowia.

10. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży .

11. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i

     ochrony praw dziecka.

12.Wspieranie wybranych zadań statutowych Zespołu  Szkół  Specjalnych w Świdnicy

     ze szczególnym uwzględnieniem:

      a)  rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych,

      b)  organizowania specjalistycznej pomocy i opieki medycznej oraz pozyskiwania

dóbr i właściwego sprzętu rehabilitacyjnego,

      c)  dostępu do kultury i rekreacji

13.Rozszerzanie działalności stowarzyszenia i Zespołu  Szkół Specjalnych w Świdnicy

     poprzez współorganizację :

      a) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

      b) warsztatów terapii zajęciowej

      c) środowiskowego domu samopomocy

      d) rehabilitacji zawodowej i społecznej

 

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na działalność statutową.

  2. Współpracę z  organizacjami państwowymi, rządowymi, kościelnymi, resortowymi, 

       zagranicznymi   oraz osobami fizycznymi.

  3. Współpracę  ze Stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi działającymi na rzecz

       osób niepełnosprawnych.

  4. Organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji edukacyjno – informacyjnych, a także

       kursów  i   warsztatów kwalifikacyjnych.

  5. Prowadzenie działań w kierunku pełnej integracji wychowanków i podopiecznych

       ze środowiskiem społecznym.

  6. Prowadzenie działań informujących i promujących działalność  Stowarzyszenia    

  7. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia. 

  8. Uczestnictwo w kursach tematycznych organizowanych przez organizacje rządowe,  

      państwowe, kościelne i społeczne.

  9. Tworzenie projektów  w celu pozyskania dotacji z budżetu Rzeczpospolitej Polskiej
      i  Unii Europejskiej.     

10. Prowadzenie działalności wydawniczej.

11. Pomoc w organizowaniu :

a/ wypoczynku wakacyjnego, zimowego oraz dni wolnych od nauki szkolnej,

b/ imprez integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych,

c/ wystaw i promowaniu  umiejętności osób niepełnosprawnych,

d/ uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych.

 

 

 

Rozdział III

 

Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)     członków zwyczajnych,

b)     członków wspierających,

c)     członków honorowych.

 

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel  UE posiadający pełną

    zdolność do czynności  prawnych, wyrażający chęć przynależności i  działania na rzecz

    Stowarzyszenia, zgodnie z jego  celami i zasadami statutowymi. 

2. Członkiem Stowarzyszenia  może  być  małoletni  w  wieku  od  16 do  18 lat, (który 

    ma  ograniczoną   zdolność  do  czynności  prawnych  i   ma prawo  korzystać

    z   czynnego  i biernego  prawa  wyborczego.)

3. Członkiem może zostać małoletni poniżej  16 lat,  za  zgodą przedstawiciela 

    ustawowego  bez  prawa  udziału  w głosowaniu  na walnych  zebraniach  członków 

    oraz  bez korzystania z  czynnego  i  biernego  prawa  wyborczego  do   organów  

    Stowarzyszenia.

4. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o złożoną pisemną

    deklarację.

§ 10

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać każda osoba fizyczna lub

    prawna, która  zdeklaruje wsparcie materialne, organizacyjne lub finansowe jego

    działalności statutowej.

2. Członkami wspierającymi są również przedstawiciele z  placówek specjalnych.

3. Członkowie wspierający będący jednocześnie przedstawicielami placówek objętych

    celami statutowymi, zobowiązani są do osobistego uczestnictwa w spotkaniach

    Walnego Zebrania i do ścisłej   współpracy z  Zarządem Stowarzyszenia.  

4. Członków  wspierających przyjmuje Zarząd w oparciu o złożoną pisemną deklarację.  

5. Członek ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego
    i biernego prawa wyborczego.

 

 

§ 11

1.  Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna,

     która  w  sposób szczególny działa lub działała  na  rzecz   realizacji    jego celów

     statutowych.

2.  Decyzję o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków . 

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego
     z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4.  Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

 

§ 12

Członkami  Stowarzyszenia  mogą być  cudzoziemcy mający i  nie mający  miejsca zamieszkania  na  terytorium  Rzeczpospolitej   Polskiej. 

 

 

§ 13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje  wskutek:

a)     wystąpienia członka,

b)     wykluczenia członka,

c)     śmierci członka,

d)     likwidacji osoby prawnej.

 

 

§ 14

   Członek Stowarzyszenia może z niego wystąpić w każdym czasie przez złożenie Zarządowi oświadczenia o wystąpieniu ze  Stowarzyszenia   w formie pisemnej.

 

 

§ 15

1. Członek Stowarzyszenia może zostać z niego wykluczony wskutek świadomej i

    uporczywej  działalności  niezgodnej z postanowieniami Statutu lub w wyniku

    działania na szkodę   Stowarzyszenia lub jego członków.

2. Wykluczenie  członka następuje także w przypadku zalegania w opłacaniu składek

    przez okres  6 miesięcy składkowych oraz w przypadku utraty zdolności do czynności

    prawnych.

3. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

§16

1. Od decyzji o wykluczeniu członka Stowarzyszenia, przysługuje temu  członkowi 

    prawo do  odwołania się do Walnego zebrania Członków.

2. Odwołanie dokonane pisemnie w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały  Zarządu o

    wykluczeniu, powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu członków

    Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział IV

 

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

 

§ 17

    Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

1.      Czynnego i biernego prawa wyborczego do  organów  Stowarzyszenia.

2.      Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

3.      Korzystania ze wszystkich form pomocy Stowarzyszenia.

4.      Do odwoływania się w postępowaniu wewnętrznym od uchwał wynikających

ze stosunku członkostwa w sposób i terminach określonych w statucie.

5.      Korzystania z  urządzeń i sprzętu będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia. 

 

 

§ 18

     Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

1.      Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia.

2.      Uczestniczyć w realizacji jego statutowych celów i zadań.

3.      Regularnie opłacać składki członkowskie.

4.      Pracą i postawą dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział V

 

Władze Stowarzyszenia

 

§ 19

    Organami Stowarzyszenia są:

1.      Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2.      Zarząd Stowarzyszenia.

3.      Komisja Rewizyjna.

 

 

§ 20

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą  większością głosów

    przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Wybory członków do  władz  stowarzyszenia: Zarządu  i Komisji Rewizyjnej

    odbywają  się w  głosowaniu  jawnym  lub  tajnym,  według  woli  uprawnionych

    do  głosowania.

 

§ 21

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

1.      Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

2.      Walne Zebranie zwoływane jest 2 razy w roku, nie później niż do 30 VI i 30 XII.

3.      O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków na piśmie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed ostateczną datą zebrania.

4.      Członkowie mogą brać udział w Walnym Zebraniu wyłącznie osobiście.

5.      Każdy członek ma jeden głos.

6.      Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:

a)     z własnej inicjatywy,

b)     na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)     na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby Członków Stowarzyszenia.

7.      Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia winno być złożone na piśmie z podaniem celu i uzasadnieniem konieczności jego zwołania oraz proponowanym porządkiem obrad. 

8.      W przypadku  określonym w  ust. 6 c, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż 4 tygodnie  od daty otrzymania wniosku.

 

 

§ 22

1.      Obrady walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia otwiera Prezes Zarządu

lub inny Członek Zarządu.

2.      Otwierający Zebranie zarządza wybór  Prezydium Zebrania w składzie:

                   a/ przewodniczący,

             b/ sekretarz,

             c/ dwóch członków.

    3.   W skład Prezydium Zebrania nie mogą wchodzić członkowie Zarządu

          i Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 23

1.      W przypadku braku gremium na Walnym Zebraniu, odbywa się ono w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

2.      Jeśli drugi termin wyznaczono w tym samym dniu co pierwszy termin, czas pomiędzy pierwszym, a drugim terminem nie może być krótszy niż 60 minut

 ( 1 godzina).

3.      Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują członkowie Prezydium Zebrania.

 

 

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia należy:

1.      Uchwalanie kierunków działalności  Stowarzyszenia.

2.      Uchwalanie zmian  Statutu większością 2/3 liczby uczestników w Zebraniu.

3.      Rozpatrywanie i zatwierdzanie  sprawozdań organów Stowarzyszenia.

4.      Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla członków Zarządu

i Komisji Rewizyjnej.

5.      Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6.      Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego.

7.      Uchwalanie wysokości   składek członkowskich oraz sposobu  ich wnoszenia.

8.      Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji międzynarodowych i związków o podobnym profilu działania.

9.      Rozpatrywanie odwołań  do Zarządu dotyczących wykluczenia z grona członków.

10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia  i zbycia

jego majtku.

11. Podejmowanie innych uchwał w sprawie dotyczącej działalności  statutowej.

 

 

Rozdział VI

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 25

1.  Zarząd Stowarzyszenia stanowią :

             a/   prezes,

             b/  dwóch wiceprezesów,

             c/   sekretarz,

             d/   skarbnik,

             e/  Członkowie w liczbie ustalonej przez Walne Zebranie.

2.  Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na okres 3 lat.

3.  Utrata mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji następuje w przypadku:

  a/ odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania,

  b/ zrzeczenia się mandatu członka Zarządu,

        c/ ustanie członkostwa Stowarzyszenia.

4.  Na miejsce członka, który utracił mandat wchodzi osoba, która uzyskała największą

     po nim ilość  głosów  w czasie ostatnich wyborów.

5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo

    umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 26

     Do kompetencji Zarządu należy:

1.      Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.

2.      Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

3.      Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

4.      Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

5.      Zwoływanie Walnego Zebrania i składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia (co najmniej raz w roku).

6.      Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem.

7.      Występowanie z wnioskiem  do Walnego Zebrania o nadanie tytułu Członka Honorowego.

8.      Sporządzanie i przekazywanie do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej rocznych sprawozdań ze swojej działalności i działalności finansowej Stowarzyszenia.

9.      Uchwalanie Regulaminu  pracy  Zarządu.

10. Podejmowanie uchwał  dotyczących  działalności  Stowarzyszenia

11. Prowadzenie dokumentacji. 

12.Przyjmowanie i wykluczanie członków stowarzyszenia.

 

§ 27

      1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, składania oświadczenia woli

          w imieniu  Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań finansowych

          i majątkowych, zawierania  umów  i  udzielania pełnomocnictw w  imieniu

          Stowarzyszenia  uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie:

          Prezes i jeden z Wiceprezesów, a pod nieobecność Prezesa dwóch Wiceprezesów

          lub jeden Wiceprezes i Sekretarz.

 

Rozdział VII

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 28

1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno -  nadzorczym Stowarzyszenia.

2.      Komisja składa się z 4 członków wybranych przez Walne Zebranie spośród  członków Stowarzyszenia: 

a/ przewodniczący,

b/  wiceprzewodniczący,

c/ sekretarz,

d/członek.

     3.  Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący    Komisji  wybrany

          w głosowaniu  zgodnie  § 20 ust. 2.

     4. Członkowie organu kontroli  i nadzoru - Komisji Rewizyjnej:  

         a) nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku 

             pokrewieństwa, powinowactwa  podległości z tytułu zatrudnienia, w związku

             małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu,

         b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z

             oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

         c) mogą otrzymywać  z  tytułu  pełnienia  funkcji w takim  organie zwrot 

            uzasadnionych  kosztów  lub  wynagrodzenia  w wysokości nie wyższej  niż 

            przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez

            Prezesa GUS za rok poprzedni.

          

§ 29

1.      Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

2.      Utrata statusu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji następuje
w przypadku: 

a)     odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania,

b)     zrzeczenia się mandatu członka Komisji Rewizyjnej

c)     ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu.

3.      Na miejsce członka, który utracił mandat w czasie trwania kadencji wchodzi osoba, która w ostatnich wyborach otrzymała największą liczbę głosów.

 

§ 30

1.      Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz

 na 6 miesięcy.

2.      Posiedzenie  komisji należy zwołać także na wniosek Zarządu w terminie

14 dni od daty złożenia wniosku.

 

§ 31

    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.      Kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu, a w szczególności:

a)     badanie - analiza okresowych sprawozdań finansowych,

b)     kontrola  sposobu    załatwiania wniosków składanych przez członków.

2.      Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z własnej działalności i działalności Zarządu.

3.      Wnioskowanie na   Walnym Zebraniu o udzielenia absolutorium dla Zarządu.

4.      Dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Stowarzyszenie jego zadań statutowych.

5.      Rozpatrywanie skarg i zażaleń co do sposobu działalności Zarządu. 

6.      Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i prawo żądania wyjaśnień.

7.      Podpisywanie umów z członkami Zarządu przez dwóch członków Komisji Rewizyjnej działających łącznie : Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, a pod nieobecność Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący i Sekretarz.

 

Rozdział VIII

 

Fundusze, majątek  i zarządzanie finansami.

 

§ 32

1.      Fundusze stowarzyszenia powstają w wyniku:

a)     wpłat ze składek członkowskich ,

b)     zapisów i spadków,

c)     dochodów ze zbiórek, imprez, giełd, wystaw i innej odpłatnej działalności statutowej,

d)     dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej w formie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

e)     z darowizn, odliczeń podatkowych, dotacji, grantów, subwencji, konkursów,

f)      wpływów z lokat bankowych i odsetek,

g)     realizowanych projektów, kontraktów,

h)     wpływy ze źródeł krajowych i zagranicznych na prowadzenie określonych  przedsięwzięć.

2.      Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia.  Środki te powiększają majątek  Stowarzyszenia.

3.      Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, przedmioty ruchome, fundusze

i prawa majątkowe.

4.      Stowarzyszenie posiada konto bankowe.

 

§ 33

      1.  Cały majątek, w tym dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność

            statutową

2.   Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3.   Roczna działalność gospodarcza Stowarzyszenia podlega rozliczeniu przez Walne

      Zebranie Członków Stowarzyszenia.

4.      Zyski z działalności gospodarczej prowadzone są wg odrębnych przepisów.

5.      Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 34

      Niedopuszczalne jest:

1.      Udzielanie pożyczek  lub zabezpieczenie zobowiązań  majątkiem  Stowarzyszenia  w  stosunku  do jego  członków,  członków  organów  lub  pracowników oraz  osób,  z którymi  pracownicy  pozostają  w związku  małżeńskim  albo stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii prostej, pokrewieństwa lub  powinowactwa  w  linii bocznej do  drugiego  stopnia albo  są związani z  tytułu  przysposobienia,  opieki  lub  kurateli,  zwane  dalej  „osobami  bliskimi”.

2.      Przekazywania  majątku  Stowarzyszenia  na  rzecz  swoich  członków,  członków  organów  lub  pracowników  oraz  ich  osób  bliskich,  na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób  trzecich,  a w szczególności  jeżeli  przekazanie  następuje bezpłatnie lub  na preferencyjnych  warunkach.

3.      Wykorzystanie  majątku  Stowarzyszenia  na  rzecz  członków,  członków organów  lub  pracowników  oraz  ich  osób  bliskich  na  zasadach innych  niż  w stosunku  do  osób  trzecich chyba,  że to  wykorzystanie  wynika  bezpośrednio ze  statutowego  celu  organizacji.

4.      Dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  

Rozdział IX

 

Postanowienia końcowe.

 

§ 35

Zmiany  w  Statucie  Stowarzyszenia  mogą  być  dokonywane  na  podstawie  uchwały  przyjętej  zwykłą  większością - 2/3 głosów, uprawnionych  do głosowania.

 

§ 36

1.      Stowarzyszenie ulega likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania, wymagającej  przynajmniej 2/3  liczby  jego  członków.

2.      Podejmując  uchwałę  o  likwidacji Stowarzyszenia, Walne  Zebranie ustala  jednocześnie cel przeznaczenia  majątku  Stowarzyszenia

3.      Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeśli uchwała ostatniego Walnego Zebrania nie postanowi inaczej.

4.      Obowiązki likwidatora określa ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach. 

 

§ 37

  W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy

   z dnia 07 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach.

 

 

 

 

Świdnica, dnia 8 listopada 2011 r

 

 

 

 

 

Ogłoszenia


 


 

strony internetowe Świdnica HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting Świdnica www.hb.plStrona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie wałbrzyskim"

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego